Общи правила и условия

 

Основни разпоредби

    Настоящите общи условия (наричани по-долу "условия") се издават:

 

E8company s.r.o.

COMPANY LTD.

ДДС НОМЕР: SK2120771488

седалище: Ťačevská 1572/37, 08501 Bardejov, Словакия           

Данни за контакт:

info@e8shop.sk

 (наричан по-долу "Продавач")

 

    Настоящите общи условия уреждат взаимните права и задължения на Продавача и физическо лице, което сключва договор за покупко-продажба извън рамките на своята стопанска дейност като потребител или в рамките на своята стопанска дейност (наричано по-нататък: "Купувач") чрез уеб интерфейса, разположен на уебсайта, достъпен на адрес www.e8shop.sk (наричан по-нататък "Онлайн магазин").
    Разпоредбите на общите условия са неразделна част от договора за продажба. Всяка отклоняваща се разпоредба в договора за продажба има предимство пред разпоредбите на настоящите общи условия.
    Настоящите общи условия и договорът за покупко-продажба се сключват на словашки език.

 

Информация за стоки и цени

    Информация за стоките, включително цената на отделните стоки и техните основни характеристики, се предоставя за отделните стоки в каталога на онлайн магазина. Цените на стоките включват данъка върху добавената стойност, всички свързани с тях такси и разходите за връщане на стоките, ако поради естеството си те не могат да бъдат върнати по обичайния пощенски начин. Цените на стоките остават валидни за периода, в който са показани в онлайн магазина. Тази разпоредба не изключва възможността за договаряне на договор за продажба при индивидуално договорени условия.
    Всяко представяне на стоките в каталога на онлайн магазина е само с информационна цел и продавачът не е задължен да сключи договор за продажба по отношение на тези стоки.
    Информация за разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките, се публикува в онлайн магазина.
    Всички отстъпки от покупната цена на стоките не могат да се комбинират помежду си, освен ако не е договорено друго между продавача и купувача.

Поръчка и сключване на договор за покупка

    Разходите, направени от купувача при използването на дистанционни средства за комуникация във връзка със сключването на договора за покупко-продажба (разходи за интернет връзка, разходи за телефонни разговори), се поемат от самия купувач. Тези разходи не се различават от основния лихвен процент.
    Купувачът поръчва стоките по следните начини:
         чрез клиентския си профил, ако преди това се е регистрирал в онлайн магазина,
         като попълните формуляра за поръчка без регистрация.  
    При подаване на поръчка купувачът избира стоките, броя им, начина на плащане и доставка.
    Преди да изпрати поръчката, купувачът има право да провери и промени данните, които е въвел в поръчката. Купувачът изпраща поръчката на Продавача, като кликне върху бутона "Потвърди поръчката". Информацията, предоставена в поръчката, се счита за вярна от Продавача. Валидността на поръчката зависи от попълването на всички задължителни данни във формуляра за поръчка и от потвърждението на купувача, че е прочел настоящите общи условия.
    Незабавно след получаване на поръчката Продавачът изпраща на Купувача потвърждение за получаването на поръчката на имейл адреса, предоставен от Купувача при поръчката. Това потвърждение е автоматично и не се счита за сключване на договор. Потвърждението се придружава от действащите общи условия на Продавача. Договорът за покупко-продажба се сключва едва след като продавачът получи поръчката. Уведомлението за получаване на поръчката се изпраща на имейл адреса на купувача.
    В случай че някое от изискванията, посочени в поръчката, не може да бъде изпълнено от Продавача, той ще изпрати променена оферта на имейл адреса на Купувача. Изменената оферта се счита за ново предложение за договор за покупко-продажба и договорът за покупко-продажба се сключва в този случай чрез потвърждаване от страна на купувача на приемането на тази оферта до продавача на неговия електронен адрес, посочен в настоящите Общи условия.
    Всички поръчки, приети от Продавача, са задължителни. Купувачът може да анулира поръчка, докато не получи уведомление за приемане на поръчката от страна на Продавача. Купувачът може да отмени поръчка по телефона на телефонния номер на Продавача или чрез електронно съобщение на имейл адреса на Продавача, както е посочено в настоящите Общи условия.
    В случай на очевидна техническа грешка от страна на Продавача в цената на Стоките в онлайн магазина или по време на процеса на поръчка, Продавачът не е длъжен да достави Стоките на Купувача на цената за тази съвсем очевидно грешна цена, дори ако на Купувача е изпратено автоматично потвърждение за получаване на поръчката в съответствие с настоящите Общи условия. [S1] Продавачът уведомява Купувача за грешката без неоправдано забавяне и изпраща на Купувача променена оферта на неговия имейл адрес. Изменената оферта се счита за нов проект на договор за покупко-продажба и договорът за покупко-продажба се сключва в този случай с потвърждаване на получаването от страна на купувача на имейл адреса на продавача.

 

Клиентска сметка

    След регистрацията на Купувача в онлайн магазина, Купувачът може да получи достъп до своя клиентски профил. От своя клиентски профил купувачът може да поръчва стоки. Купувачът може да поръча стоки и без регистрация.
    При регистрацията на потребителски профил и при поръчването на стоки Купувачът е длъжен да предостави точна и вярна информация. Купувачът е длъжен да актуализира информацията, предоставена в потребителския профил, когато тя бъде променена. Данните, предоставени от Купувача в клиентския акаунт и при поръчка на стоки, се считат за верни от Продавача.
    Достъпът до клиентския акаунт е защитен с потребителско име и парола. Купувачът е длъжен да спазва конфиденциалност по отношение на информацията, необходима за достъп до клиентската му сметка. Продавачът не носи отговорност за злоупотреба с клиентския акаунт от страна на трети лица.
    Купувачът няма право да разрешава на трети лица да използват клиентския акаунт.
    Продавачът може да прекрати потребителския акаунт, по-специално ако Купувачът не използва потребителския си акаунт за по-дълъг период от време или ако Купувачът наруши задълженията си по Договора за покупка и настоящите Общи условия.
    Купувачът признава, че потребителският акаунт може да не е достъпен непрекъснато, по-специално във връзка с необходимата поддръжка на хардуерното и софтуерното оборудване на Продавача или с необходимата поддръжка на хардуерното и софтуерното оборудване на трети страни.

Условия за плащане и доставка на стоки

    Купувачът може да заплати цената на стоките и всички разходи, свързани с доставката на стоките по договора за продажба, по следните начини:
         наложен платеж при получаване на стоките,
    Заедно с покупната цена Купувачът е длъжен да заплати на Продавача разходите, свързани с опаковането и доставката на стоките, в размер, определен в договора. Освен ако изрично не е посочено друго по-долу, покупната цена включва и разходите за доставка на стоките.
    В случай на плащане в брой покупната цена се заплаща при получаване на стоките.
    В случай на безналично плащане задължението на купувача да плати покупната цена е изпълнено, когато съответната сума бъде преведена по банковата сметка на продавача.
    Продавачът не изисква от Купувача авансово или друго подобно плащане. Плащането на покупната цена преди изпращането на стоките не представлява депозит.
    Съгласно Закона за търговския регистър Продавачът е длъжен да издаде касова бележка на Купувача. В същото време той е длъжен да регистрира получените продажби при данъчния администратор онлайн, а в случай на техническа повреда - най-късно до 48 часа.
    Стоките се доставят на купувача:
         на адреса, посочен от купувача в поръчката.
         чрез службата за изпращане до адреса на службата за изпращане, посочен от купувача,
    Изборът на метод на доставка се прави по време на процеса на поръчка.
    Цената на доставката на стоките, в зависимост от начина на изпращане и получаване на стоките, се посочва в поръчката на купувача и в потвърждението на поръчката от страна на продавача. В случай че по изрично искане на Купувача е договорен друг начин на доставка, Купувачът поема риска и всички допълнителни разходи, свързани с този начин на доставка.
  Ако Продавачът е задължен по силата на Договора за покупка да достави Стоките на мястото, посочено от Купувача в Поръчката за покупка, Купувачът е длъжен да приеме Стоките при доставката. Ако по причини, зависещи от Купувача, е необходимо стоките да бъдат доставени повторно или по начин, различен от посочения в поръчката, Купувачът заплаща разходите, свързани с повторната доставка на стоките, или разходите, свързани с различен начин на доставка.
  При получаване на стоките от превозвача купувачът проверява целостта на опаковката на стоките и в случай на дефекти незабавно уведомява превозвача. В случай на повреда на опаковката, показваща неразрешено проникване, купувачът може да не приеме пратката от превозвача.
  Продавачът издава данъчен документ - фактура на Купувача. Данъчният документ се прилага към доставените стоки.[S2] 
  Купувачът придобива правото на собственост върху стоките, като заплати пълната покупна цена на стоките, включително разходите за доставка, но не преди да получи стоките. Отговорността за случайна загуба, повреда или унищожаване на стоките преминава върху купувача в момента на приемане на стоките или в момента, в който купувачът е бил длъжен да приеме стоките, но не го е направил в нарушение на договора за продажба.

Отказ от договора

    Купувач, който е сключил договор за покупко-продажба извън своята стопанска дейност като потребител, има право да се откаже от договора за покупко-продажба, без да посочва причина.
    Срокът за изтегляне е 14 дни.
         от датата на получаване на стоките,
         от датата на получаване на последната доставка на стоките, ако предмет на договора са няколко вида стоки или доставката на няколко части
         от датата на получаване на първата доставка на стоките, ако предметът на договора е редовно повтаряща се доставка на стоки.
    Купувачът не може, inter alia, да се откаже от договора за продажба:
         за предоставяне на услуги, ако те са били извършени с неговото изрично съгласие преди изтичането на срока за отказ и продавачът е уведомил купувача преди сключването на договора, че той няма право да се откаже от договора в такъв случай, и ако услугата е била изцяло изпълнена,
         доставката на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, независещи от волята на продавача, и които могат да възникнат по време на срока за отказ,
         доставката на алкохолни напитки, чиято цена е била договорена при сключването на договора, които могат да бъдат доставени само след изтичането на тридесет дни и чиято цена зависи от колебанията на пазара, независещи от волята на продавача,
         доставката на стоки, които са били персонализирани според желанията на купувача, стоки, изработени по поръчка, или стоки, предназначени специално за един купувач,
         доставката на бързо развалящи се стоки и стоки, които поради своето естество са били безвъзвратно смесени с други стоки след доставката,
         доставката на стоки в запечатана опаковка, които не са подходящи за връщане по здравословни или хигиенни причини и чиято защитна опаковка е била повредена след доставката,
         доставката на звукозаписи, картинни записи, фонограми, аудио-визуални записи, книги или компютърен софтуер, ако те се продават в защитна опаковка и купувачът е разопаковал тази опаковка,
         доставката на вестници, периодични издания или списания, с изключение на продажбите по договор за абонамент и продажбата на книги, които не се доставят в защитна опаковка,
         доставката на електронно съдържание, различно от това на материален носител, когато доставката е започнала с изричното съгласие на купувача и той е декларирал, че е бил надлежно информиран, че губи правото си да се откаже от договора, като изрази това съгласие,
         в други случаи, посочени в член 7, параграф 6 от Закон № 102/2014 Сб. за защита на потребителите при продажба на стоки или предоставяне на услуги по договор от разстояние или договор, сключен извън търговския обект на продавача, с измененията.
    За да спази срока за отказ, купувачът трябва да изпрати декларацията за отказ в рамките на срока за отказ.
    За да се откаже от договора за продажба, купувачът може да използва образеца на формуляра за отказ, предоставен от продавача. Купувачът трябва да изпрати формуляра за отказ на електронния адрес или адреса за доставка на Продавача, посочен в настоящите Общи условия. Продавачът незабавно потвърждава получаването на формуляра на купувача.
    Купувачът, който се е отказал от договора, е длъжен да върне стоките на Продавача в срок от 14 дни от отказа от договора. Купувачът поема разходите за връщане на стоките на Продавача, дори ако стоките не могат да бъдат върнати по обичайния пощенски начин поради тяхното естество.
    Ако Купувачът се откаже от договора, Продавачът трябва да възстанови на Купувача всички парични средства, включително разходите за доставка, получени от Купувача по същия начин, незабавно, но най-късно в рамките на 14 дни от отказа от договора. Продавачът ще възстанови разходите на купувача по какъвто и да е друг начин, само ако купувачът се съгласи с това и ако не са направени допълнителни разходи от страна на продавача.
    Ако Купувачът е избрал начин на доставка, различен от най-евтиния начин на доставка, предложен от Продавача, Продавачът ще възстанови на Купувача разходите за доставка на стоките в размер, съответстващ на най-евтиния предложен начин на доставка.
    Ако купувачът се откаже от договора за продажба, продавачът не е длъжен да върне получените парични средства на купувача, преди купувачът да е предал стоките на продавача или да е доказал, че е изпратил стоките на продавача.
  Стоките трябва да бъдат върнати от Купувача на Продавача неповредени, неносени и незамърсени и, ако е възможно, в оригиналната им опаковка. Продавачът има право едностранно да прихване вземането си за обезщетение за вреди на стоките срещу вземането на купувача за възстановяване на покупната цена.
  Продавачът има право да се откаже от договора за продажба поради изчерпване на количествата, липса на наличност на стоките или когато производителят, вносителят или доставчикът на стоките е преустановил производството или вноса на стоките. Продавачът незабавно уведомява Купувача чрез електронния адрес, посочен в поръчката, и възстановява всички парични средства, включително разходите за доставка, получени от Купувача по договора, по същия начин или, когато е приложимо, по начина, посочен от Купувача, в срок от 14 дни от уведомлението за прекратяване на договора за покупко-продажба.

Права от лошо изпълнение

1.    Продавачът носи отговорност пред купувача за това, че стоките нямат недостатъци при получаването им. По-специално продавачът е отговорен пред купувача, че към момента, в който купувачът е приел доставката на стоките:

         стоките имат характеристиките, договорени между страните, а при липса на споразумение - характеристиките, описани от продавача или производителя, или очаквани от купувача с оглед на естеството на стоките и въз основа на рекламата на продавача,
         стоките са подходящи за целта, за която продавачът заявява, че ще бъдат използвани, или за която обикновено се използват стоки от този вид,
         стоките съответстват на качеството или изработката на договорената мостра или образец, ако качеството или изработката са били определени от договорената мостра или образец,
         стоките са в подходящо количество или тегло; и
         стоките отговарят на изискванията на законодателството.
    Ако дефектът се прояви в рамките на шест месеца от получаването на стоките от купувача, стоките се считат за дефектни при получаването им. Купувачът има право да упражни права по отношение на дефект, който се проявява в потребителските стоки в рамките на двадесет и четири месеца от получаването им. Тази разпоредба не се прилага за стоки, продадени на по-ниска цена поради дефект, за който е договорена по-ниска цена, за износване на стоките, причинено от нормалната им употреба, за стоки втора употреба поради дефект, съответстващ на степента на употреба или износване, която стоките са имали при приемането им от купувача, или ако това е видно от естеството на стоките.
    В случай на дефект Купувачът може да предяви рекламация пред Продавача и да поиска:
         ако това е дефект, който може да бъде отстранен:

- безплатно отстраняване на дефекта на стоката,

- замяна на стоките с нови стоки,

         ако става въпрос за дефект, който не може да бъде отстранен:

- разумна отстъпка от покупната цена,

- да се откаже от договора.

    Купувачът има право да се откаже от договора,
         ако стоките имат дефект, който не може да бъде отстранен и който не позволява стоките да бъдат използвани правилно като свободни от дефект,
         ако стоките не могат да се използват правилно поради повторната поява на дефекта или дефектите след ремонта,
         ако не може да използва правилно стоките поради по-голям брой дефекти на стоките.
    Продавачът е длъжен да приеме рекламацията във всеки обект, в който тя може да бъде приета, евентуално и в седалището или мястото на стопанска дейност. Потребителят може също така да подаде жалба до лице, посочено от продавача. Ако жалбата на потребителя се разглежда от лице, посочено от продавача, последният може да разгледа жалбата само като предаде ремонтираните стоки, в противен случай жалбата се препраща на продавача за разглеждане. Продавачът е длъжен да издаде на Купувача писмено потвърждение за това кога Купувачът е упражнил правото си, какво е съдържанието на рекламацията и какъв начин на разглеждане на рекламацията изисква Купувачът, както и потвърждение за датата и начина на разглеждане на рекламацията, включително потвърждение за ремонта и продължителността на ремонта, или писмена обосновка за отхвърляне на рекламацията.
    Ако потребителят подаде жалба, продавачът или упълномощен от него служител или посочено лице е длъжен да информира потребителя за правата му, произтичащи от дефектното изпълнение. Въз основа на решението на потребителя кои негови права, произтичащи от дефектното изпълнение, той предявява, продавачът или упълномощен от него служител или посочено лице е длъжен да определи начина на разглеждане на рекламацията незабавно, в сложни случаи не по-късно от три работни дни от датата на рекламацията, а в обосновани случаи, по-специално ако се изисква сложна техническа оценка на състоянието на стоката, не по-късно от 30 дни от датата на рекламацията. . След като бъде определен методът за разглеждане на рекламацията, рекламацията, включително отстраняването на дефекта, трябва да бъде разгледана незабавно, а в обосновани случаи рекламацията може да бъде разгледана по-късно. Въпреки това обработката на жалбата, включително отстраняването на дефекта, не може да отнеме повече от 30 дни от датата на подаване на жалбата. Изтичането на този срок се счита за съществено нарушение на договора и купувачът има право да се откаже от договора за продажба или има право да замени стоките с нови. За момент на предявяване на рекламацията се счита моментът, в който Купувачът е изразил намерение (упражнил право на лошо изпълнение) пред Продавача.
    Продавачът уведомява писмено Купувача за резултата от рекламацията в рамките на 30 дни от датата на рекламацията.
    Правото на дефектно изпълнение не принадлежи на купувача, ако купувачът е знаел, преди да поеме вещта, че вещта има дефект, или ако купувачът сам е причинил дефекта.
    В случай на основателна претенция купувачът има право на обезщетение за разходите, разумно направени във връзка с претенцията. Купувачът може да упражни това право пред Продавача в рамките на един месец след изтичането на гаранционния срок.
  Купувачът има право на избор на метода на рекламация и нейното разглеждане, ако има няколко възможности.
  Правата и задълженията на договарящите се страни по отношение на правата от лошо изпълнение се уреждат от членове 499-510, 596-600 и 619-627 от Закон № 40/1964 Coll. на Гражданския кодекс, както е изменен, и Закон № 250/2007 Coll., за защита на потребителите, както е изменен.

Доставка

    Страните могат да си изпращат цялата писмена кореспонденция по електронна поща.
    Купувачът трябва да изпраща кореспонденция на Продавача на имейл адреса, посочен в настоящите Общи условия. Продавачът доставя кореспонденцията на Купувача на имейл адреса, посочен в клиентския акаунт или в поръчката на Купувача.

 

Извънсъдебно решаване на спорове

    Потребителят има право да се обърне към Продавача за обезщетение, ако не е доволен от начина, по който Продавачът е разгледал жалбата му, или ако смята, че Продавачът е нарушил правата му. Потребителят има право да подаде молба за алтернативно (извънсъдебно) решаване на спорове до орган за алтернативно решаване на спорове, ако продавачът е отговорил отрицателно на искането по предходното изречение или не е отговорил на него в срок от 30 дни от датата на изпращането му. Това не засяга правото на потребителя да се обърне към съда.
    Компетентен за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове, произтичащи от договора за покупко-продажба, е Словашкият орган за търговска инспекция, със седалище Prievozská 32, 827 99 Братислава, идентификационен номер: 17 331 927, с който може да се свържете за горепосочената цел на адреса на Словашкия орган за търговска инспекция, Централен инспекторат, отдел "Международни отношения и алтернативно разрешаване на спорове", Prievozská 32, 827 99 Братислава 27, или по електронен път на адрес ars@soi.sk или adr.@soi.sk. Интернет адрес: https://www.soi.sk/. Платформата за онлайн решаване на спорове, намираща се на адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr, може да се използва за решаване на спорове между Продавача и Купувача по Договора за покупко-продажба.
    Европейският потребителски център в Словашката република, със седалище на адрес Mlynské nivy 44/a, 827 15 Братислава, интернет адрес: http://esc-sr.sk/, е звеното за контакт съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент относно онлайн решаване на потребителски спорове).
    Продавачът е упълномощен да продава стоки въз основа на търговски лиценз. Търговският контрол се извършва в рамките на неговата компетентност от компетентната областна служба на отдела за търговско лицензиране. Словашката търговска инспекция следи за спазването на Закон № 250/2007 Сб. за защита на потребителите, с измененията .

 

Заключителни разпоредби

    Всички договорености между Продавача и Купувача се уреждат от законодателството на Словашката република. Ако отношенията, установени с договора за продажба, съдържат международен елемент, страните се съгласяват, че отношенията се уреждат от правото на Словашката република. Това не засяга правата на потребителя съгласно общозадължителното законодателство.
    Продавачът не е обвързан с никакви кодекси за поведение по отношение на Купувача по смисъла на Закон № 250/2007 Coll. за защита на потребителите, с измененията.
    Всички права върху уебсайта на Продавача, и по-специално авторските права върху съдържанието, включително оформлението на страницата, снимки, филми, графики, търговски марки, лога и друго съдържание и елементи, принадлежат на Продавача. Забранено е копирането, модифицирането или използването по друг начин на уебсайта или на която и да е част от него без разрешението на Продавача.
    Продавачът не носи отговорност за грешки, произтичащи от намеса на трети лица в онлайн магазина или от използването му в противоречие с предназначението му. Купувачът не трябва да използва никакви процедури при използването на онлайн магазина, които биха могли да повлияят неблагоприятно на неговото функциониране, и не трябва да предприема никакви действия, които биха позволили на него или на трети лица да манипулират или да използват без разрешение софтуера или други компоненти, съставляващи онлайн магазина, или да използват онлайн магазина или някоя негова част, или софтуера по начин, който би бил в противоречие с предназначението или целта му.
    Договорът за покупко-продажба, включително Общите условия, се архивира от Продавача в електронна форма и не е публично достъпен.
    Условията могат да бъдат изменяни или допълвани от Продавача. Тази разпоредба не засяга правата и задълженията, възникнали по време на срока на валидност на предишната версия на общите условия.
    Примерен формуляр за оттегляне е приложен към общите условия.

 

 

Тези условия влизат в сила на 1.1.2019 г.