Политика за поверителност, съобразена с GDPR

 

Основни разпоредби

Администраторът на лични данни съгласно член 5, буква о) от Закон № 18/2018 Сб. за защита на личните данни, както е изменен (наричан по-долу "Законът"), е E8company s.r.o. IČO: 51723247 със седалище на адрес: Ťačevská 1572/37, 08501 Bardejov, Словакия (наричан по-долу "Администратор").
    Данните за контакт с оператора са следните

адрес: : Ťačevská 1572/37, 08501 Bardejov, Словакия

email:info@e8shop.sk

    Лични данни означава всяка информация за идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице; подлежащо на идентифициране физическо лице е физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, мрежов идентификатор или чрез един или повече специфични елементи на физическата, физиологичната, генетичната, психическата, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.
    Администраторът не е назначил длъжностно лице по защита на данните. Данните за контакт с отговорното лице са:

 

Източници и категории обработвани лични данни

    Администраторът обработва лични данни, които сте предоставили на администратора, или лични данни, които администраторът е получил въз основа на изпълнението на вашата поръчка.
    Администраторът обработва вашите данни за идентификация и контакт, както и данните, необходими за изпълнението на договора. 

 

Законово основание и цел на обработката на лични данни

    Законната причина за обработката на лични данни е
         легитимния интерес на администратора за предоставяне на директен маркетинг (по-специално за изпращане на търговски съобщения и бюлетини) съгласно член 13, параграф 1, буква е) от Закона,
         Вашето съгласие за обработване за целите на директния маркетинг (по-специално за изпращане на търговски съобщения и бюлетини) съгласно член 13, параграф 1, буква а) от Закона при липса на поръчка на стоки или услуги.
    Целта на обработката на лични данни е
         да обработи вашата поръчка и да упражни правата и задълженията, произтичащи от договорните отношения между вас и администратора; при подаване на поръчка се изискват лични данни, които са необходими за успешното обработване на поръчката (име и адрес, контакт), предоставянето на лични данни е необходимо изискване за сключването и изпълнението на договора, без предоставянето на лични данни не е възможно сключването на договора или изпълнението му от администратора,
         изпращането на търговски съобщения и извършването на други маркетингови дейности.
    От страна на администратора се извършва автоматично индивидуално вземане на решения по смисъла на член 28 от Закона. Вие сте дали изричното си съгласие за такава обработка. 

 

Период на съхранение на личните данни

    Администраторът съхранява личните данни
         за периода, необходим за упражняването на правата и задълженията, произтичащи от договорните отношения между вас и администратора, и за упражняването на претенции, произтичащи от тези договорни отношения (за период от 15 години от прекратяването на договорните отношения).
         Докато съгласието за обработване на лични данни за маркетингови цели бъде оттеглено, но не повече от 15 години, ако личните данни се обработват въз основа на съгласие. 
    След изтичането на периода на съхранение администраторът изтрива личните данни.

 

Получатели на лични данни (подизпълнители на администратора)

    Получателите на личните данни са 
         Участва в доставката на стоки/услуги/извършване на плащания въз основа на договор,
         Предоставяне на услуги за управление на електронния магазин и други услуги във връзка с функционирането на електронния магазин,
         предоставяне на маркетингови услуги.
            Администраторът не възнамерява да предава лични данни на трета държава (на държава извън ЕС) или на международна организация.


Вашите права

    При условията, посочени в Закона, имате право
         Право на достъп до личните ви данни съгласно член 21 от Закона,
         право на коригиране на Вашите лични данни съгласно член 22 от Закона или ограничаване на обработката съгласно член 24 от Закона,
         правото на изтриване на лични данни съгласно член 23 от Закона,
         правото на възражение срещу обработката съгласно член 27 от Закона,
         правото на преносимост на данните съгласно член 26 от Закона,
    Също така имате право да подадете жалба до Органа за защита на данните, ако смятате, че правото ви на защита на личните данни е било нарушено.

                                                             

Условия за сигурност на личните данни

    Администраторът на данни декларира, че е предприел всички подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.
    Администраторът е предприел технически мерки за защита на съхранението на данни и съхранението на лични данни на хартиен носител.
    Администраторът декларира, че само упълномощени от него лица имат достъп до личните данни.

Заключителни разпоредби

    С подаването на поръчка от онлайн формуляра за поръчка потвърждавате, че сте запознати с политиката за поверителност и я приемате изцяло.
    Операторът има право да променя тези условия. Той ще публикува новата версия на политиката за поверителност на своя уебсайт и също така ще ви изпрати нова версия на тези условия на имейл адреса, който сте предоставили на администратора.

 

Тези условия влизат в сила на 1.1.2019 г.